دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همت دکتر مهرداد واحدیان

تاریخ برگزاری: 1395/04/24

سخنرانان کنفرانس : استاد دکتر علیرضا ستوده، استاد دکتر ظفرقندی، استاد دکتر فرسویان، استاد دکتراقدسی، استاد دکتر معینی، استاد دکتر واحدیان، استاد دکتر هنرور

سخنرانی ها به ترتیب زیر در این کنفرانس برگزار شدند:

- خیر مقدم و معرفی برنامه توسط استاد دکتر علیرضا ستوده، پیشکسوت جراحی عمومی

 
kk
 

- ارائه استاد دکتر ظفرقندی درباره (بیماری های ورید: گذشته، حال و آینده)

 
kk
 

- ارائه استاد دکتر فرسویان درباره ( ترومبولیز در ترومبوز وریدهای عمقی)

 
kk
 

- ارائه استاد دکتراقدسی درباره (ترمبوکتومی مکانیکال در ترومبوز وریدهای عمقی)

 
kk
 

- ارائه استاد دکتر معینی درباره ( نارسایی وریدی مزمن به دنبال ترمبوز وریدهای عمقی و نقش stenting وریدی در درمان آن)

 
kk
 

- ارائه استاد دکتر ظفرقندی درباره (اسکلروتراپی در درمان واریس)

 
kk
 

- ارائه استاد دکتر معینی درباره ( نقش compression stocking در درمان بیماری وریدی ) در غیاب استاد دکتر راوری

- ارائه استاد دکتر واحدیان درباره (May- Thurner syndrome )

 
kk
 

- ارائه استاد دکتر هنرور درباره (Pelvic congestion syndrome)

 
kk
 

کارگاه آموزشی:

و در پایان کارگاه آموزشی توسط استاد دکتر معینی با عنوان سونوگرافی ورید برگزار شد.

 
kk