دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

پلک و جلوی گردن: 2-3 روز

صورت و پشت گردن: 3-5 روز

شکم و پوست سر: 7-10 روز

دست و پا و قفسه سینه: 10-14 روز

کف پا: 20 روز

 
kk