دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان
دکتر واحدیان

همایش یک روزه تروما در سالن ابن سینا بیمارستان باهنر

پنج شنبه 95/9/18

با حضور اساتید محترم : دکتر واحدیان- دکتر پور امیری- دکتر مشهدی- دکتر هادوی- دکتر ناظمی- دکتر فولادی- دکتر فخر- دکتر نکوئیان- دکتر جعفری

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk
 

 
kk